PO-PIA: 07:00 – 16:00
SO: 08:00-12:00
NE: zatvorené
PO-PIA: 07:00 – 16:00
SO: 08:00-12:00
NE: zatvorené

Podmienky podnikateľského nájmu stavebnej mechanizácie a príslušenstva

 

I. Všeobecné podmienky

Na základe Zmluvy sa Nájomca zaväzuje používať stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo špecifikované v Zmluve (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „PN“) len pre vlastnú potrebu. Všetky náklady spojené s prepravou alebo montážou PN uhrádza Nájomca, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli písomne vopred inak. Nájomca sa zaväzuje používať PN na mieste používania PN, ktoré je záväzne dohodnuté v Zmluve.

II. Vznik, trvanie a zánik nájmu

Dátum a čas vzniku a ukončenia nájmu, ako aj dohodnutá a skutočná doba trvania nájmu sú definované v Zmluve. Účinky Zmluvy nastávajú momentom podpisu Zmluvy, ak nebolo v Zmluve dohodnuté inak. Nájomca je oprávnený používať PN počas doby, ktorá je stanovená v Zmluve a zároveň je povinný ho vrátiť ku dňu a v čase ukončenia nájmu uvedenom v zmluve, nevrátenie je považované za neoprávnené používanie, za ktoré je Nájomca povinný ďalej platiť riadne nájomné ako aj všetky iné náklady súvisiace s oneskoreným vrátením (napr. zanedbanie údržby, prehliadok, revízií a ostatné náklady) až do skutočného vrátenia PN. Nájomca sa môže s Prenajímateľom dohodnúť na predlžení doby nájmu, doručením písomnej žiadosti o predĺženie doby trvania nájmu, ktorú je povinný doručiť minimálne 2 dni pred skočením dohodnutej doby trvania nájmu, čo Prenajímateľ na žiadosti potvrdí. Ak Nájomca vráti PN Prenajímateľovi skôr ako je dojednané v Zmluve, Prenajímateľ je oprávnený doúčtovať rozdiel sadzby nájmu Nájomcovi. Dňom nájmu rozumieme každý kalendárny deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak si Nájomca neprevezme v lehote do 24 hodín odo dňa dohodnutého vzniku nájmu PN, tak je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a uplatniť si voči Nájomcovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 150,- Eur (slovom: jednostopäťdesiat eur) a náhradu škody (náhrada škody zahŕňa stráženie a skladovanie PN, ušlý nájom, ktorý mal Nájomca platiť ako aj iné náklady spojené s porušením Zmluvy), ktorá vznikla Prenajímateľovi z dôvodu neprevzatia si PN Nájomcom v stanovenej lehote.

III. Miesto používania PN (ďalej len „MP“)

Nájomca sa zaväzuje použiť PN len na účel, na ktorý je určený a podpisom potvrdzuje prevzatie PN v stave spôsobilom na jeho používanie. MP je zmluvne dohodnuté a pre Nájomcu záväzné. Nájomca nie je oprávnený používať PN mimo dohodnutého MP v Zmluve bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. Pokiaľ je PN použitý bez predošlého súhlasu Prenajímateľa mimo dohodnutého MP a dôjde k jeho zničeniu, poškodeniu, znehodnoteniu, strate, odcudzeniu alebo k inej škode, bez ohľadu na príčinu vzniku škody, je Nájomca vždy povinný uhradiť Prenajímateľovi náhradu škody vo výške celkovej hodnoty PN v akej bol PN pôvodne zakúpený na podnikateľské účely, čomu bude zodpovedať platný daňový doklad Prenajímateľa o kúpe PN. Pokiaľ Nájomca zmení MP bez písomného súhlasu Prenajímateľa, Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi škodu, ktorá mu takto vznikne, čím nie je dotknuté právo Prenajímateľa na ušlý zisk a zmluvnú pokutu za porušenie ustanovení Zmluvy alebo Podmienok vo výške 250,- Eur (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.

IV. Platobné podmienky

Platby za dojednané nájomné za PN je Nájomca povinný uhradiť najneskôr k dňu ukončenia nájmu v hotovosti alebo faktúrou v zmysle platných právnych predpisov, podľa vopred dojednaných podmienok medzi Zmluvnými stranami. V prípade poškodenia alebo nadmerného opotrebenia PN Nájomcom alebo treťou osobou spôsobom odporujúcim ustanoveniam tejto Zmluvy, je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu stanovenú nezávislým znalcom. Náklady na znalecký posudok hradí vždy Nájomca. Ak bude Nájomca v omeškaní s platením nájomného alebo jeho časti, tento sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy nájomného alebo jeho časti za každý aj začatý deň omeškania. Omeškanie Nájomcu s platením nájomného zakladá Prenajímateľovi právo okamžitého odstúpenia od Zmluvy, ktorého účinky nastávajú ku dňu odoslania takéhoto prejavu vôle Prenajímateľa Nájomcovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Prenajímateľa má tento právo, bez predošlého súhlasu Nájomcu, na odobratie PN Nájomcovi z dohodnutého MP, pričom všetky náklady a ušlý zisk spojený s odňatím PN je povinný uhradiť Prenajímateľovi Nájomca do 5 dní od doručenia výzvy na úhradu.

V. Protokolárne preberanie PN a jeho preprava

Podpisom Zmluvy sa Nájomca zaväzuje, že súhlasí s Podmienkami dojednanými pre účely tejto Zmluvy, ktorá zároveň slúži ako preberací a odovzdávací protokol v rámci preberania PN. Miestom určeným na prebratie a odovzdanie PN je vždy stredisko Prenajímateľa určené v Zmluve (ďalej len „Priestory prenajímateľa“ alebo „PP“), pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak, čo musí byť vždy potvrdené oboma Zmluvnými stranami na Zmluve. Za riadne protokolárne vrátenie PN sa považuje riadne odovzdanie PN v PP, inak (napr. odstavením PN pred PP alebo v jeho priestoroch) sa považuje PN za nevrátený, a teda Nájomcovi tak môže vzniknúť povinnosť nahradiť škodu Prenajímateľovi, ktorú mu týmto konaním spôsobil. Pre prípad nedodržania lehôt zo strany Nájomcu, ktorý používa PN po ukončení dohodnutej doby nájmu, Prenajímateľ má právo odobrať svojpomocne PN Nájomcovi z miesta, na ktorom sa PN nachádza, pričom všetky náklady spojené s úkonom svojpomocného odobratia PN v prípade porušenia akýchkoľvek ustanovení Zmluvy zo strany Nájomcu znáša Nájomca. Pod prepravou PN sa má na mysli preprava z PP do MP dohodnutého v Zmluve a späť do PP. Nájomca je povinný počas prepravy a zároveň doby nájmu chrániť a zabezpečiť PN tak, aby nedošlo k zničeniu, poškodeniu, strate alebo odcudzeniu, resp. inej škode bez ohľadu na príčinu jej vzniku. Pokiaľ dôjde k porušeniu tejto povinnosti, Prenajímateľ má právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla a to v plnej výške stanovenej cenou PN v čase jeho kúpy,ktorú Prenajímateľ doloží dokladom o zakúpení PN.

VI. Práva a povinnosti strán, spôsob používania PN

Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za prenajatý PN a v súlade s dohodnutým účelom nájmu za jeho prevádzkovanie odbornou obsluhou, dodržiavanie technických podmienok a platných noriem na jeho prevádzku a obsluhovanie. Nájomca plne zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nájomca prehlasuje, že bol riadne oboznámený a zaškolený na účely obsluhy a údržby PN. Nájomca v plnom rozsahu musí vykonávať všetky dostupné opatrenia, aby v čase nájmu nedošlo k zničeniu, poškodeniu, strate alebo odcudzeniu prenajatého PN. V čase trvania nájomného vzťahu nesmie Nájomca dať/poskytnúť tretej osobe odplatne ani bezodplatne do užívania PN bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, v prípade porušenia tejto povinnosti je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a náklady takto vzniknuté bude znášať v plnej miere Nájomca PN je určený len na dohodnuté užívanie alebo použitie Nájomcom. Nájomca podpisom Zmluvy berie na vedomie, že nemôže ďalej uzatvárať zmluvy s tretími osobami a zodpovedá za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prístup. Na PN nesmie Nájomca odstrániť, poškodiť, zmazať alebo zakryť logo Prenajímateľa počas doby trvania nájmu, pokiaľ tak Nájomca urobí bude mu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 200 ,- Eur (slovom: dvesto eur) za jednotlivé porušenie. Na vyzvanie Prenajímateľa je Nájomca povinný zabezpečiť PN v PP na účely technickej prehliadky a revízie, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak. Obmedzenia v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv Prenajímateľom je Nájomca povinný znášať aj v čase používania PN, pokiaľ oprava neznesie odklad alebo by odmietnutím vykonania potrebnej opravy hrozila Prenajímateľovi značná škoda. Nájomca je povinný sprístupniť PN kontrolným orgánom Prenajímateľa, ktorým zabezpečí prístup kedykoľvek počas doby nájmu za účelom vykonania kontroly bez zbytočného odkladu a dodatočných nákladov. Kontrolným orgánom je osoba, ktorú na to určil a poveril Prenajímateľ. Ak Prenajímateľovi v súvislosti s vyššie uvedeným vzniknú akékoľvek náklady (napr. dovoz, odvoz mechanizácie a príslušenstva na účely vyššie uvedené), tieto je Nájomca povinný v plnej výške uhradiť Prenajímateľovi. V zmysle technickej dokumentácie a odporúčaní Prenajímateľa, je Nájomca povinný zabezpečiť na svoje náklady pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá. Nájomca je povinný uchovávať Zmluvu a je plne zodpovedný za všetku dokumentáciu k PN, v prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR (slovom jednostopäťdesiat eur) za každú dokumentáciu jednotlivo. Ak Prenajímateľovi vznikla alebo hrozí, že vznikne na PN škoda spôsobená neprimeraným používaním alebo PN je používaný takým spôsobom, že by mohla vzniknúť alebo hroziť škoda, je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a Nájomca je povinný vydať mu PN bezodkladne a zároveň zaplatiť Prenajímateľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk. Pre prípad, ak Nájomca PN neodovzdá bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty dojednaného nájmu, čím nie sú dotknuté iné práva Prenajímateľa vyplývajúce z porušenia. Pokiaľ Nájomca zaviní poškodenie PN alebo iným spôsobom zanedbá alebo nepovolí vykonanie bežných opráv Prenajímateľom, je povinný nahradiť Prenajímateľovi náklady s tým spojené, a to v plnej výške. Nájomca má povinnosť informovať Prenajímateľa o stave PN, ako aj bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, pokiaľ si túto povinnosť Nájomca nesplní, za škodu spôsobenú týmto konaním sa v plnej miere zodpovedá Prenajímateľovi a je povinný uhradiť náklady vzniknuté Prenajímateľovi. Nájomca nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek splatné alebo nesplatné pohľadávky voči Prenajímateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, za porušenie tejto povinnosti má Prenajímateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé započítanie. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Nájomcovi či už splatné alebo nesplatné. Nájomca je oprávnený uplatniť si svoje práva bez zbytočného odkladu u Prenajímateľa, ak si ich neuplatní do jedného mesiaca odo dňa, kedy došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim jeho právo zaniká. Nájomca je povinný platiť Nájomné aj vtedy, ak PN nemohol užívať v dôsledku jeho poškodenia, vád alebo vyradenia z činnosti, za ktoré Prenajímateľ nezodpovedá, alebo ktoré zavinil Nájomca ako aj osoby poverené Nájomcom na užívanie PN, jeho zamestnanci alebo tretie osoby, ktoré mali akýkoľvek prístup k PN, prípadne ak na PN vznikla akákoľvek škoda. Nájomca sa zaväzuje, že vráti PN Prenajímateľovi na miesto určené Prenajímateľom v Zmluve (PP) a v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, vyčistený a so všetkým príslušenstvom podľa pokynov Prenajímateľa.

VII. Ochrana PN, jeho zabezpečenie a údržba

Nájomca má oznamovaciu/informačnú povinnosť voči Prenajímateľovi (písomne), v prípade poškodenia, zničenia, havárie, poruchy, straty, odcudzenia, nehody, zničenia PN alebo v prípade vzniku akejkoľvek škody bez ohľadu na zavinenie, ktorá nastala v súvislosti s užívaním PN alebo nastala ako následok takéhoto používania Nájomcom. Nájomca je povinný zabezpečiť PN takým spôsobom aby bol PN uzavretý, uzamknutý a treťou osobou nebolo možné odcudzenie alebo poškodenie PN. Ochrana PN musí byť riadne zabezpečená vždy s trvalou strážnou službou alebo fyzickou ochranou.Nájomca má plnú zodpovednosť a povinnosť zabezpečovať a chrániť Predmet nájmu počas celej doby nájmu a to od momentu fyzického (protokolárneho) odovzdania PN Prenajímateľom Nájomcovi až do ukončenia doby nájmu a teda do momentu fyzického (protokolárneho) odovzdania PN Nájomcom Prenajímateľovi. Nájomca je povinný vrátiť PN v stave v akom ho prevzal bez znečistenia (interiér, exteriér) alebo poškodenia a je povinný vykonávať údržbu PN. Pri nedodržaní týchto podmienok môže Prenajímateľ okamžite odstúpiť od Zmluvy, a to aj pred uplynutím dohodnutej doby používania PN, čím nie sú dotknuté práva Prenajímateľa na akúkoľvek náhradu škody (zahŕňa aj čistenie PN).

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

Podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nájomca udeľuje Prenajímateľovi vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov, svojim vlastnoručným podpisom. „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ Nájomcu je daný Prenajímateľovi počas trvania nájmu, ako aj po skončení najviac však na dobu 5 rokov od ukončenia poslednej jednotlivej nájomnej zmluvy, čo Nájomca potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom. Účel spracovania osobných údajov Prenajímateľ udeľuje na účely plnenia zmluvného vzťahu. Nájomca má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov odvolať a to na email písomne na: strent@strent.sk. Všetky sporné otázky týkajúce sa podmienok a výkladu jednotlivých článkov Zmluvy sa Prenajímateľ a Nájomca budú snažiť riešiť mimosúdnou cestou vo forme vzájomných dohôd. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú, bude spor medzi nimi riešený miestne príslušným nezávislým a nestranným súdom. Obe Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by v čase podpisu Zmluvy bránili jej uzatvoreniu. Ďalej Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že Predmet nájmu prevzal bez vád, v nepoškodenom stave a v plnej funkčnosti, prečítal si Podmienky, ich obsahu porozumel a ako znak súhlasu ich potvrdil svojím podpisom. Ak nastanú akékoľvek pochybnosti v doručovaní, má sa za to, že účinky začínajú plynúť v 5.deň po tom ako bolo urobené akékoľvek podanie na pošte.